VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti FRUNĚK INOX s.r.o.

Zlín, Příluky, Cecilka 235, PSČ 760 01

 

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky, (ďalej len ,, VOP "), upravujú všetky vzťahy medzi spoločnosťou Fruněk INOX s.r.o. so sídlom Zlín, Příluky,Cecilka 235, 760 01, (ďalej len,, Predávajúci "), na jednej strane a Kupujúcim na druhej strane, ktoré vznikajú v súvislosti s uzavretím zmluvy medzinimi.

2. Kupujúci je každá právnická osoba a fyzická osoba.

3. Vykonávame iba pohľadové brúsenie a leštenie. K výrobkom nedodávame meracie protokoly. Nemožno ručiť za zmenu rozmerov a tolerancií namateriáloch a výrobkoch vzniknutú po povrchovej úprave. U jeklov brúsime štandartne len plochy, hrany iba na objednávku.

II. Uzatvorenie zmluvy a obsah zmluvy

1. Za uzavretú zmluvu sa považuje aj potvrdená objednávka alebo prevzatý dodací list, obsahujúci špecifikáciu materiálu a požadované spracovanie.

2. Dodací list je písomné potvrdenie o odovzdaní a prevziatí tovaru vyhotovené Predávajúcim alebo ním splnomocnenou osobou. Tento dodací list obsahuje označenie Predávajúceho a Kupujúceho a označenie osoby, ktorá tovar prevzala.

3. Všetky dodávky sa uskutočňujú výhradne na základe týchto VOP. Tým sa vylučuje použitie nákupných podmienok Kupujúceho.

III. Ceny a platobné podmienky

1. Ceny predmetov dodávky uvedenej Predávajúcim v ponukovej informácií neobsahujú DPH ani náklady na dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Každá vyfaktúrovaná čiastka za predmet dodávky je splatná v hotovosti, ak nie je na daňovom doklade výslovne uvedené iný dátum splatnosti.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet dodávky v súlade s danou objednávkou alebo zmluvou. Povinnosť Predávajúceho dodať predmet dodávky je splnená okamihom odovzdania tohto predmetu dodávky Kupujúcemu (popr. externému dopravcovi) potvrdením a prevzatím dodacieho listu.

2. Predávajúci nezodpovedá za meškanie realizácie objednávky a termín realizácie podlieha predĺženiu o dobu trvania prekážky, ak nastal dôvodnezávislých na zmluvných stranách, najmä nedostatku energie či surovín, štrajku, výluke, úradným opatrením alebo oneskorením či výpadkusubdodávky. Čiastočná realizácia objednávky môže byť predmetom samostatnej dodávky a môže byť zo strany Predávajúceho samostatnefakturovaná.

3. Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní predmetu dodávky prekontrolovať spolu s prepravcom osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby stav zásielky, a to podľa priloženého dodacieho listu.V prípade zistenia akýchkoľvek vád predmetu dodávky tieto vady vrátane ich presnej špecifikácie najneskôr nasledujúci pracovný deň oznámiť Predávajúcemu. Súčasne je Kupujúci povinný spoločne s prepravcom spísať zápis o škodovej udalosti, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti obvyklé v takom prípade, zaobstarať fotodokumentáciu a následne riadne uchovať zápis o škodovej udalosti aj fotodokumentáciu.

V. Reklamácia

1. Kupujúci musí skontrolovať predmet dodávky ihneď po jeho dodaní a akúkoľvek vadu písomne oznámiť Predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň.

2. V prípade, že predmet dodávky nie je v okamihu jeho prevzatia v súlade s danou zmluvou, je Predávajúci povinný bezplatne a čo v najkratšom čase uviesť všetko do súladu s príslušnými zmluvnými dokumentami.

3. Nutnou podmienkou pre reklamačné konanie je súčasné zabezpečenie identifikácie predmetu dodávky, ktorá potvrdí jeho pôvod výroby Predávajúceho, a takisto popis závady a fotodokumentáciu výskytu vady.

4. Reklamovaný predmet dodávky nesmie byť ďalej použitý do výroby ani ku kompletizácii alebo montáži ani inak ďalej spracovávaný alebo expedovaný ďalším subjektom. Predávajúci nenesie finančné náklady vzniknuté uvedenými alebo inými procesmi, ani náklady na dopravu reklamovaného predmetu späť k Predávajúcemu za účelom opravy.

VI. Vlastníctvo, zodpovednosť za škody a iné vyrovnanie

1. Nadobudnutie vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho dochádza až v okamihu úplného zaplatenia ceny predmetu dodávky.
2. Zodpovednosť za škodu na predmete dodávky prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou alebo prepravcom.

VII. Záverečné dojednania

1. Tieto VOP sú účinné odo dňa 1.11.2013
2. Za vady predmetu zmluvy zodpovedá Predávajúci v rozsahu ustanovenom v § 536 a násl.zákona č.513/91 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení.
3. Právne vzťahy Prodávajúceho a Kupujúceho, výslovne neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kupujúci prehlasuje, že si tieto VOP prečítal, že ich obsahu porozumel a že ich považuje za neoddeliteľnú súčasť zmluvných dojednaní s Predávajúcim.

Vlastníctvo, zodpovednosť za škody a iné vyrovnanie

Joomla SEF URLs by Artio
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyrobilo Weboo s.r.o. a SEO ze Zlína | All rights reserved.