PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES

__________________________________________________________________________________

Tieto pravidlá pre ochranu a spracovanie osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) popisujú, ktoré osobné údaje fyzických osôb, najmä zákazníkov (ďalej len „Subjekt údajov“), sú spracovávané pri činnosti spoločnosti FRUNEK INOX s.r.o., IČO: 26926008, so sídlom Cecilka 235, Zlín, Príluky, 760 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 45530 (ďalej len „Správca“).

Tieto Pravidlá stanovujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, keď využívate naše služby alebo s nami uzatvárate inú zmluvu, a tiež spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené. Nájdete tu aj vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte k dispozícii a ako nás môžete kontaktovať. Týmto Vás teda nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach v súlade s čl. údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcim príjemcom/kategóriám príjemcov:

- dodávatelia Správca,

- zamestnanci Správca,

- osoby v inom zmluvnom vzťahu k Správcovi (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb),

- finančné inštitúcie a poisťovne,

- štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Správcu stanovených príslušnými právnymi predpismi,


KATEGÓRIA SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený spracovávať najmä nasledujúce osobné údaje Subjektu údajov:

- adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu Subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, príp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné podobné informácie),

- popisné údaje (napr. bankové spojenie, platobné informácie)

- obrázky, fotografie a videá,

- údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),

- ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy,

- ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.


ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

a) plnenia zmluvy, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

b) dodržanie právnej povinnosti Správca stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady),

c) určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov Správcu, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

d) zasielanie obchodných oznámení, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v priamom marketingu,

e) ďalšie marketingové účely Správcu spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom priania k Vianociam a Veľkej noci alebo iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, a pod. a to na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR


DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

- na účel podľa písm. a) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať - ​​v nevyhnutnom rozsahu na účel podľa písm. b), c), d) a/alebo e) vyššie,

- na účel podľa písm. b) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu,

- na účel podľa písm. c) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (pokiaľ bola v zmluve dojednaná záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,

- v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti Správcu vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa písm. c) vyššie pred skončením takého konania,

- na účel zasielania obchodných oznámení podľa písm. d) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním,

- na účely podľa písm. e) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Subjekt údajov udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať za účelom obnovenia jeho súhlasu.

Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.


SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach a sídle Správcu jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. Spracovateľovi. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo Subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Subjektov údajov sa nebudú odovzdávať do tretích krajín (tj krajín mimo EÚ a EHP).


INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM ÚDAJOV PODĽA GDPR

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov množstvo práv, vrátane práva požadovať od Správcu:

- prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR),

- opravu alebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR),

- obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR),

- vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),

- právo na prenositeľnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR),

- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu uvedený v týchto Pravidlách.

Ak zistí alebo ak sa domnieva Subjekt údajov, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o vysvetlenie a/alebo zjednanie nápravy. Žiadosť je potrebné podať písomne ​​zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správca: FRUNEK INOX s.r.o., Cecilka 235, Zlín, Príluky, 760 01, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Slovakia, +420 234 665 555, www.uoou.cz.


ZÁVER

Tieto Pravidlá Správcu sa použijú vo vzťahu k Subjektom údajov za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto pravidlá na ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.frunek.sk.

Joomla SEF URLs by Artio
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
FRUNĚK INOX s.r.o.
Zlín, Příluky,
Cecilka 235, 760 01
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyrobilo Weboo s.r.o. a SEO ze Zlína | All rights reserved.